• 29 april 2024: Start competitiekaatsen (19:15)

 • 4 mei 2024: KNKB Regiowedstrijd (10:00)

 • 9 mei 2024: Ledenpartij senioren + jeugd (13:00)

 • 8 juni 2024: Ledenpartij senioren + jeugd (13:00)

 • 18 juni tot en met 20 juni 2024: WallBall Competitie (18:30)

 • 24 juni tot en met 5 juli 2024: IFK Jeu de Pelote (18:30)

 • 13 juli 2024: Troch de Hage (09:00)

 • 28 juli 2024: Ledenpartij senioren + jeugd (13:00)

 • 4 augustus 2024: KNKB Welpenjongens + -meisjes (10:00)

 • 17 augustus 2024: Ledenpartij senioren + jeugd (n.n.b.)

 • 25 augustus 2024: KNKB Schooljongens + -meisjes (Santema-Oosterhofpartij) (10:00)

 • 4 september 2024: Ledenpartij senioren (Merke) (13:00)

 • 14 september 2024: Ledenpartij senioren + jeugd (afsluiting) (13:00)